KARİYER

KASKTAŞ İnsan Kaynakları Politikası

KASKTAŞ başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ve çalışanlar tarafından tercih edilen şirket olmayı ilke olarak benimsemiştir. Şirket çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerinin tamamlanmasına özellikle önem vermektedir.

 

İnsan Kaynakları Stratejileri

 • Farklı kültürlerde ve farklı ülkelerde yaşayan insanların ihtiyaçlarını anlama becerisine sahip bir kadro oluşturmak
 • Yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli yenilemeye çabalayan, değişime açık rekabet ortamında fark yaratacak bir çalışan profili oluşturmak
 • Karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı, biz bilincinin hakim olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak
 • Değişimi yakalamak ve devam ettirmek
 • Tüm çalışanlarının motivasyonlarını ve verimliliklerini en üst seviyede tutmak.

Sektöründe önder bir şirket olan KASKTAŞ ailesine katılmak istiyorsanız, özgeçmiş bilgilerinizi recruitment@kasktas.com.tr adresine göndererek başvurabilirsiniz.

 

KASKTAŞ’ta staj olanakları ve gerekli koşullar

KASKTAŞ Istanbul Merkez Ofisinde ve yurtiçi şantiyelerinde üniversite öğrencilerine staj olanakları sunmaktadır.

 • Staj yapmak isteyen öğrencilerin öğrenimleri gereği stajlarının zorunlu olması koşulu aranır
 • Yaz dönemi (üniversite) staj başvuruları 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılır
 • Yaz stajları 1 aydır.

Staj başvuruları, ihtiyaç ve kapasite göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve başvuru dönemlerinin bitiminden sonra en geç iki hafta içerisinde cevaplanır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Çalışan &Stajyer Adayı

 

İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen ilgili kişi grubunun veri sorumlusu sıfatını haiz şirket tarafından tutulan verileri için geçerlidir.

 

 1. NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ?

 

KASKTAŞ KAYAR KALIP ALT YAPI SONDAJ KAZIK VE TECRİT ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “KASKTAŞ”, “Veri Sorumlusu” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

 

 

 1. HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?
·         Hangi kişisel verilerinizin toplandığı

·         Kişisel Verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği

·         Kişisel Verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşıldığı

·         Kişisel Verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi

·         Verinizin imhası

·         KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

 

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Kimlik Bilgileri Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz, fotoğrafınız
İletişim Bilgileri Sabit/Mobil telefon numaranız, e-posta adresiniz, iletişim adresiniz
İşlem Güvenliği Web sitemizin yönlendirmesi üzerine E-Posta adresimize başvuru yaptığınız tarih, başvurulan pozisyon, çalışmayı tercih ettiğiniz pozisyonlar
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf, İngilizce testi video kaydı
Mesleki Deneyim İş deneyimi verisi, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Eğitim Bilgileri Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi
Özlük Bilgileri İşe giriş tarihiniz, kıdeminiz, görev aldığınız pozisyon bilgisi Askerlik durumu bilgisi (tamamlandı, tecilli, muaf statüleri), özgeçmiş bilgileri, kişilik envanteri sonucu, işe giriş değerlendirme testi
Sağlık Bilgileri Başvurunuzda yer vermeniz ve engelli statüsünde başvuru yapmanız halinde engellilik durumu bilginiz
Diğer Bilgiler Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleriniz, hobileriniz, maaş beklentiniz, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinden talep ettiğimiz onaya istinaden referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü sunum dosyaları. (CV’nizde/ iş başvuru formunuzda belirttiğiniz referans kişisine / kişilerine ait ad, soyad, GSM no, çalıştığı kurum bilgisi ve çalıştığı pozisyon bilgisi gibi bilgilerin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans kişisinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.)

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?

 

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde 3 no’lu bölümde belirtilen kişisel verileriniz 6 no’lu bölümde belirtilen işleme amaçları ile başvurunuz sebebiyle referans kontrolü/ teyidi yapmak amacıyla veya olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme amaçlarıyla, iş başvuru formunda ya da CV’nizde belirtmiş olduğunuz referanslarla olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile paylaşılmaktadır.

 

Ayrıca Kimlik Bilgileri veri kategorisinde bulunan kişisel verilerinizden ad-soyad ve İletişim Bilgileri veri kategorisinde bulunan kişisel verilerinizden e-posta adresiniz seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işe giriş değerlendirme testi ile görüntülü/sesli İngilizce testinin yapılması amacıyla iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

 

Kişisel verilerinizi her bir kişisel veri kategorisi için ayrıntıları aşağıdaki 6 no’lu bölümde açıklandığı üzere 6698 sayılı Kanun’un 6/2’nci maddesinde düzenlenen “açık rıza” ile 5/2’nci maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,  “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak; KASKTAŞ web sayfası, Linkedin, E-posta aracılığıyla sizlerden gelen özgeçmişlerinizin toplanması suretiyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ NEDİR?

 

Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
Kimlik Bilgileri İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, işe giriş değerlendirme testi ile görüntülü/sesli İngilizce testinin yapılması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

İletişim Bilgileri İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, işe giriş değerlendirme testi ile görüntülü/sesli İngilizce testinin yapılması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

İşlem Güvenliği İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Görsel ve İşitsel Veriler İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Mesleki Deneyim İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Eğitim Bilgileri İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Özlük Bilgileri İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan/stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verileri

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Sağlık Bilgileri Engelli statüsünde çalışmak istemeniz ve başvurunuzda bu bilgiye yer vermeniz halinde bu kategorideki kişisel verileriniz İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 6698 sayılı Kanun’un 6/2’nci maddesinde düzenlenen “ilgilinin açık rızası”

 

Fiziksel Mekân Güvenliği Kişisel verileriniz ilgili hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek (4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu, ISO 27001, ISO 9001, ISO 22301, TSE gibi şirketimizin sahip olduğu yönetim sistemi belgelerinin gereklerinin yerine getirilmesi); şirketimizin idari veya ticari iş süreçlerinin yerine getirilmesi gibi şirketimiz meşru menfaatlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

Çalışanlar/stajyerler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar/stajyerler için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve Şirketimizin meşru menfaatini sağlamaya yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (ç) bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Diğer Bilgiler İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verileri

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

 

 1. KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Balmumcu Mah. Enderunlu İsmail Hakkı Bey Sok.No:1 Beşiktaş/İstanbul adresine verebilirsiniz.

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı https://www.kasktas.com.tr/ internet sitesi üzerindeki iletişim kanallarından yapabilirsiniz.

 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ile imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı KEP adresimize yapabilirsiniz. KEP adreslerine sadece KEP uzantılı adreslerden gönderim yapılabilmektedir.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

 

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

 

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen tebligat adresine fiziki posta yoluyla ya da https://www.kasktas.com.tr/ internet sitesi üzerindeki iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

KASKTAŞ KAYAR KALIP ALT YAPI SONDAJ KAZIK VE TECRİT ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0527004534800019

Adres: Balmumcu Mah. Enderunlu İsmail Hakkı Bey Sok.No:1 Beşiktaş/İstanbul